FI SV EN

vire

Latent Sleepiness
Piilevä uneliaisuus
Latent sömnighet

VIRE is calculating sleepiness. Large shift schedules may take a minute or two. Please wait …

VIRE arvioi uneliaisuutta. Laajojen työvuorolistojen arviointi saattaa kestää minuutista kahteen. Ole hyvä ja odota hetki …

VIRE beräknar sömnighet. Stora arbetsscheman kan ta någon minut. Var vänlig vänta …

How would you like to input data?

Kuinka haluat syöttää tiedot?

Hur vill du lägga in data?

You can choose to upload a file with a work schedule or you can define shifts manually and then build a work schedule.

Voit ladata työvuorolistan valmiina tiedostona tai määritellä sen VIRE:ssä manuaalisesti.

Du kan välja att ladda upp en fil med arbetsscheman eller så kan du definiera skift och sedan bygga ett arbetsschema.

   

   

   

Confidentiality

Tietojen käsittelyn luottamuksellisuus

Datasäkerhet

All data is anonymous, neither individual nor organizational data are gathered or stored.

Kaikki käsiteltävä tieto on anonyymiä, mitään henkilö- tai organisaatiotietoja ei käsitellä eikä tallenneta.

Alla uppgifter är anonyma och inget data lagras, varken om individer eller organisationer.

Instructions

Ohjeet

Instruktioner

You can create a complex shift schedule or roster in Excel (or similar application). Then save the file in CSV-format and upload it to VIRE. When the evaluation is done you see a summary of the shift schedule’s risk of sleepiness. To see the details of a specific schedule, press the View Details-button. In the detail view you can see every individual shift’s risk of sleepiness.

Voit luoda työvuorolistan Excelissä (tai vastaavassa ohjelmassa). Vie valmis tiedosto CSV-formaatissa ja lataa se VIRE:en analysoitavaksi. Näet yhteenvedon työvuoroihin liittyvistä uneliaisuuden riskeistä. Arvion yksittäisiin työvuoroihin liittyvistä uneliaisuusriskeistä näet painamalla Lisätiedot-painiketta.

Du kan skapa ett komplext skiftschema eller tjänstgöringslista i Excel (eller liknande program). Spara sen filen i CSV-format och ladda upp den till VIRE. När utvärderingen är gjord ser du en sammanfattning av schemanas risk för sömnighet. För att se detaljerna av ett specifikt schema, klicka på Se detaljer-knappen. I detaljvyn kan du se varje individuellt skifts risk för sömnighet.

If you want you can download this example data file to test ARTUR: Test Data File

Halutessasi voit tarkastella mallitiedostoa ja kokeilla ohjelmaa sen avulla: Lataa VIRE-mallitiedosto tästä

Om du vill kan du ladda ner denna exempeldatafil för att testa VIRE: Test Data File

Instructions

Käyttöohjeet

Instruktioner

You can define the different shift types in the times table and then add them to the calendar table to create work schedules. When you are done press "Evaluate" to evaluate the schedule. If you want to change you schedule, just click "Edit Input Data” to return to this page.

Voit luoda työvuorolistan määrittelemällä ensin vuorotyypit ja lisäämällä ne sitten kalenteriin. Paina lopuksi ”Arvioi” nähdäksesi arvion työvuorolistasta. Jos haluat tehdä muutoksia työvuorolistaan, paina ”Muokkaa tietoja”-painiketta palataksesi tälle sivulle.

Du kan definiera olika skifttyper i tidtabellen och sedan lägga till dem i kalendern för att skapa arbetsscheman. När du är klar klickar du på ”Utvärdera” för att utvärdera schemat. Om du vill redigera ditt schema så klicka på ”Redigera data” för att återvända till denna sida.

File Format

Tiedoston rakenne

Filformat

VIRE can import up to 50 different work schedules in one file. Each row in the imported data file represents one employee’s shifts or work schedule. The shifts must be in chronological order, but do not need to be consecutive. There can be different number of shifts (columns) per employee/schedule (row).

VIRE voi käsitellä jopa 50 henkilön työvuorolistaa yhdessä tiedostossa. Tiedoston rivit kuvastavat yksittäisen työntekijän työvuorolistaa. Vuorojen on oltava kronologisessa järjestyksessä, mutta niiden ei tarvitse olla peräkkäin. Työntekijöillä (rivit) voi olla eri määrä työvuoroja (sarakkeet).

VIRE kan importera upp till 50 olika arbetsscheman i en fil. Varje rad i den importerade datafilen representerar en anställds skift eller arbetsschema. Skiften måste ligga i kronologisk ordning, men inte vara konsekutiva. Det får vara olika antal skift (kolumner) per anställd/schema (rader).

File Type Information

Tiedostotyypin tiedot

Filtypinformation

File type: text-file
Filename extension: .csv
Character encoding: UTF-8
Value Separator: comma , or semicolon ;

Tiedostotyyppi: text-file
Tiedostopääte: .csv
Merkistö: UTF-8
Erotin: pilkku , tai puolipiste ;

Filtyp: text-file
Filändelse: .csv
Teckenkoding: UTF-8
Kolumnseparator: komma , eller semikolon ;

Data Structure Information

Tietojen rakenne

Datastrukturinformation

Max rows: 50
Max columns: undefined

Column order
Column 1: testperson ID (never use an authentic identification)
ID must be unique for each row!
Column 2: first shift's start date and time
Column 3: first shift's end date and time
Column 4: second shift's start date and time
Column 5: second shift's end date and time
...
Column n-1: last shift's start date and time
Column n: last shift's end date and time

Enimmäisrivimäärä: 50
Enimmäissarakemäärä: ei määritelty

Sarakkeiden järjestys
Sarake 1: testihenkilön tunniste (älä koskaan käytä aitoa henkilötunnistetta)
ID oltava eri kullekin riville!
Sarake 2: ensimmäisen vuoron alku (pvm ja klo)
Sarake 3: ensimmäisen vuoron loppu (pvm ja klo)
Sarake 4: toisen vuoron alku (pvm ja klo)
Sarake 5: toisen vuoron loppu (pvm ja klo)
...
Sarake n-1: viimeisen vuoron alku (pvm ja klo)
Sarake n: viimeisen vuoron loppu (pvm ja klo)

Max antal rader: 50
Max kolumner: odefinierat

Kolumnordning
Kolumn 1: testpersonsidentifiering (använd aldrig äkta ID)
ID måste vara unik för varje rad!
Kolumn 2: första skiftets startdatum och tid
Kolumn 3: första skiftets slutdatum och tid
Kolumn 4: andra skiftets startdatum och tid
Kolumn 5: andra skiftets slutdatum och tid
...
Kolumn n-1: sista skiftets startdatum och tid
Kolumn n: sista skiftets slutdatum och tid

Date and Time Format Information

Päivämäärän ja ajan tallennusmuoto

Datum och tidformatsinformation

The date and time is written in this format:
YYYY-MM-DD HH:MM
Example: 2018-01-31 08:30

Or in this format:
D.M.YYYY HH:MM
Example: 31.1.2018 08:30

NOTE THE SPACE BETWEEN DATE AND TIME IN BOTH FORMATS!

Päivämäärät ja kellonajat on annettava jossakin seuraavista muodoista:
VVVV-KK-PP TT:MM
Esimerkki: 2018-01-31 08:30

tai:
P.KK.VVVV TT:MM
Esimerkki: 31.1.2018 08:30

HUOMAA VÄLILYÖNTI PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN VÄLISSÄ MOLEMMISSA FORMAATEISSA!

Data och tid anges i detta format:
ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM
Exempel: 2018-01-31 08:30

Eller i detta format:
D.M.ÅÅÅÅ TT:MM
Exempel: 31.1.2018 08:30

OBSERVERA MELLANSLAGET MELLAN DATUM OCH TID I BÄGGE FORMATEN!

Define Work Shifts

Määrittele työvuorot

Definiera skifttyper

Hours (0 – 23) and minutes (0 – 59).

Tunnit (0 – 23) ja minuutit (0 – 59).

Timmar (0 – 23) och minuter (0 – 59).

 
Start Time
Alkuaika
Starttid
End Time
Loppuaika
Sluttid
Shifts
Vuorot
Skift
Hours  
Tunnit  
Timmar  
Minutes
Minuutit
Minuter
Hours  
Tunnit  
Timmar  
Minutes
Minuutit
Minuter
1
2
3
4
5

Upload and Evaluate

Lataa ja arvioi

Ladda upp och utvärdera

Browse (CSV-files)
Selaa (CSV-tiedostot)
Bläddra (CSV-filer)

Write the number of a shift type into a selected day in the calender. No value (or 0) for days off.

Anna vuorotyypin numero valitulle päivälle kalenterissa. Vapaapäivien kohdat jätetään tyhjäksi tai annetaan 0.

Ange skifttypens nummer i valt dygn i kalendern. Lämna tomt (eller skriv 0) för lediga dagar.

Define Work Schedule A

Määrittele työvuorolista A

Definiera arbetsschema A

Week 1
Viikko 1
Vecka 1
Week 2
Viikko 2
Vecka 2
Week 3
Viikko 3
Vecka 3
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su

Week 4
Viikko 4
Vecka 4
Week 5
Viikko 5
Vecka 5
Week 6
Viikko 6
Vecka 6
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su

Define Work Schedule B

Määrittele työvuorolista B

Definiera arbetsschema B

Week 1
Viikko 1
Vecka 1
Week 2
Viikko 2
Vecka 2
Week 3
Viikko 3
Vecka 3
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su

Week 4
Viikko 4
Vecka 4
Week 5
Viikko 5
Vecka 5
Week 6
Viikko 6
Vecka 6
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su

Evaluate

Arvioi

Utvärdera

 

NOTE! In case of reduced or disturbed sleep sleepiness can reach a higher level than the predicted one.

HUOM! Jos uni jää lyhyeksi tai katkonaiseksi, uneliaisuus saattaa olla ennustetta voimakkaampaa.

OBS! I fall av störd eller förkortad sömn kan sömnigheten nå en högre nivå än den predicerade.

Latent Sleepiness
Piilevä uneliaisuus
Latent sömnighet

Sleepiness Levels
Uneliaisuuden tasot
Sömnighetsnivå
Testperson-ID
Testihenkilön tunniste
Testperson-ID
Period Start
Jakson alku
Periodens start
Period End
Jakson loppu
Periodens slut
Number of Shifts
Työvuorojen lukumäärä
Antal skift
Green
Vihreä
Grön
Yellow
Keltainen
Gul
Red
Punainen
Röd
Black
Musta
Svart

Shift-ID
Vuoro-ID
Skift-ID
Mo
Ma
Tu
Ti
Ti
We
Ke
On
Th
To
To
Fr
Pe
Fr
Sa
La
Su
Su

#
GREEN = Shifts with low risk of sleepiness (Extremely alert – rather alert)
VIHREÄ = Vuorot, joissa on matala uneliaisuuden riski (Erittäin vireä – melko vireä)
GRÖN = Skift med låg risk för sömnighet (Extremt pigg – ganska pigg)
#
YELLOW = Shifts with moderate risk of sleepiness (Neither alert nor sleepy – some signs of sleepiness)
KELTAINEN = Vuorot, joissa on kohtalainen uneliaisuuden riski (Ei vireä eikä unelias – hieman unelias)
GUL = Skift med måttlig risk för sömnighet (Varken pigg eller sömnig – första tecknen på sömnighet)
#
RED = Shifts with high risk of sleepiness (Sleepy – very sleepy)
PUNAINEN = Vuorot, joissa on korkea / erittäin korkea uneliaisuuden riski (Unelias – hyvin unelias)
RÖD = Skift med hög till väldigt hög risk för sömnighet (Sömnig – mycket sömnig)
#
BLACK (is included in RED) = Shifts with very high risk of sleepiness (Very sleepy)
MUSTA (sisältyy PUNAISEEN) = Vuorot, joissa on erittäin korkea uneliaisuuden riski (Hyvin unelias)
SVART (räknas in i RÖD) = Skift med väldigt hög risk för sömnighet (Mycket sömnig)

*) End time is next day.

*) Loppuaika on seuraavana päivänä.

*) Sluttiden är följande dygn.

About Sleepiness

Uneliaisuudesta

Om sömnighet

Sleepiness means the drive/tendency to fall asleep. It is a feeling, a physiological state, and affects behavior.

Latent sleepiness means underlying sleepiness. It is caused by insufficient prior sleep, an extended time awake, and unfavorable times of day (especially 00:00h – 06:00h). A person does not usually feel latent sleepiness completely in a stimulating situation. However, if the situation turns monotonous or boring latent sleepiness comes to surface and the person also feels it completely.

Thus, Manifest sleepiness is the sleepiness that we feel and that can be observed given the situation/context. Alertness is strongly determined by the time of day. This makes the risk of sleepiness much higher during nighttime than daytime.

The output of this version of VIRE is latent sleepiness.

Be aware that there are also other factors than the risk of sleepiness to take into account in shift scheduling (e.g. opportunities for social life).

The most usual shift characteristics that induce sleepiness during a shift:

If it is not possible to plan a shift schedule free of sleepiness, it is recommended to manage sleepiness-related risks with other measures (e.g., minimizing safety critical tasks and introducing supplementary rest pauses).

Uneliaisuus tai väsymys tarkoittaa taipumusta nukahtaa. Se on tuntemus ja fysiologinen tila, joka vaikuttaa toimintakykyyn.

Piilevä (latentti) uneliaisuus tarkoittaa uneliaisuutta, jonka kehomme tuntee eri vuorokauden aikoina. Kehon ja aivojen mukaan pitäisi tuntea väsymystä, jota henkilö ei välttämättä kuitenkaan itse havaitse. Uneliaisuutta voivat aiheuttaa riittämätön edeltävä uni, pitkään kestänyt valvominen ja kehon kannalta epäsuotuisa vuorokaudenaika (erityisesti yö klo 00.00-06.00). Piilevää uneliaisuutta ei välttämättä kuitenkaan täysin tunnista, jos on aktiivista tekemistä. Sen sijaan yksitoikkoisessa tilanteessa piilevä uneliaisuus nousee pintaan ja tällöin henkilö myös tunnistaa sen.

Havaittava (manifesti) uneliaisuus tarkoittaa uneliaisuutta, jonka voimme tietyssä tilanteessa tunnistaa. Vuorokauden aika vaikuttaa voimakkaasti vireyteen. Tämän vuoksi uneliaisuuden riski on paljon suurempi yöllä kuin päivällä.

Tämä VIRE:n versio arvioi vain piilevää (latenttia) uneliaisuutta.

Työvuorojen suunnittelussa on huomioitava luonnollisesti muitakin asioita kuin uneliaisuuden riski (esim. sosiaalisen elämän mahdollisuudet).

Tyypillisimpiä työvuorojen piirteitä, jotka aiheuttava uneliaisuutta, ovat:

Jos työvuorolistaa ei ole mahdollista suunnitella uneliaisuudesta vapaaksi, niin väsymykseen liittyviä riskejä on hyvä pyrkiä hallitsemaan muilla keinoin (esim. turvallisuuden kannalta kriittisiä työtehtäviä karsimalla ja lisäämällä taukoja).

Sömnighet är driften/tendensen att somna in. Det är en känsla, ett fysiologiskt tillstånd, och påverkar beteendet.

Latent sömnighet betyder den underliggande sömnigheten. Den orsakas av otillräcklig föregående sömn, en utökad vakentid, och ogynnsam tid på dygnet (speciellt 00:00h – 06:00h). En person känner vanligtvis inte den latenta sömnigheten i en stimulerande situation. Emellertid, om situationen blir monoton eller tråkig kommer den latenta sömnigheten till ytan och personen känner helt av den.

Således är manifest sömnighet den sömnighet vi känner och som kan observeras i en given situation och sammanhang. Vakenhet är starkt styrd av tid på dygnet. Detta medför att risken för sömnighet är mycket högre på natten än på dagen.

Resultatet i denna version av VIRE visar latent sömnighet.

Observera att det också finns andra faktorer än sömnighet som spelar in när man konstruerar ett skiftschema (ex. möjlighet till socialt liv).

De vanligaste skiftegenskaperna som inducerar sömnighet:

Om det inte är möjligt att planera ett schema utan risk för sömnighet, är det rekommendabelt att hantera sömnighetsrelaterade risker med andra medel (ex. minimera uppgifter med säkerhetsrisker och utökade möjligheter till raster och vila).